0

Leasing

 

LEASING  – nowoczesna forma finansowania.
Przedsiębiorcy stoją dziś przed wieloma wyzwaniami. Jaka forma finansowania najlepiej pasuje do planowanych inwestycji? Jak można obniżyć koszty finansowe nie ograniczając dostępu do źródeł finansowania? 

Jako doświadczeni specjaliści finansowi możemy wymiernie pomóc w rozwiązaniu tych dylematów. Obiektywnie doradzamy w doborze rodzaju leasingu najlepiej spełniającego Państwa oczekiwania. 

Niezależnie do wybranego środka trwałego i formy finansowania, współpraca z SG Equipment Leasing Polska daje Państwu podstawową korzyść: nie muszą Państwo otwierać kolejnego rachunku bankowego lub przenosić linii kredytowej do naszego banku (Société Générale Corporate & Investment Banking), co w połączeniu z brakiem zabezpieczeń na środkach trwałych wymaganych przez bank przy ustalaniu linii kredytowej, pozwala Państwu swobodnie inwestować w urządzenia potrzebne do prowadzenia działalności lub rozszerzania jej zakresu. 

W ofercie SG Equipment Leasing Polska znajdą Państwo każdy możliwy rodzaj leasingu: operacyjny, finansowy, operacyjny pozabilansowy w wielu wariantach – zarówno odnośnie czasu trwania umowy, jak też jej waluty. Takie rozwiązania jak raty sezonowe, progresywne lub degresywne, proponujemy w zależności od specyfiki Państwa branży, a także dopasowując plan spłaty rat do Państwa potrzeb i możliwości.

Leasing finansowy (kapitałowy)

Cechą leasingu finansowego jest możliwość dokonywania przez Korzystającego odpisów amortyzacyjnych przedmiotu leasingu. Po zakończeniu umowy leasingu i spłacie wszelkich zobowiązań wynikających z umowy, sprzęt staje się własnością Korzystającego. 

Po zawarciu umowy leasingu Finansujący wystawia fakturę VAT na wartość wszystkich rat leasingowych. 

Specyfika leasingu finansowego pozwala na dowolne ustalanie okresu leasingu i wartości wykupu, dzięki czemu produkt ten zapewnia dużą elastyczność uwzględniającą potrzeby Klientów w zakresie płynności i dopasownia do planów finansowych i budżetu.

Leasing operacyjny dla celów podatkowych

Leasing operacyjny to najpopularniejsza w Polsce forma leasingu. 

Jej atrakcyjność dla przedsiębiorców wynika z możliwości obniżenia kwoty podlegającej opodatkowaniu. 
Wszystkie opłaty leasingowe są wliczane do kosztów uzyskania przychodu.

Leasing operacyjny jest usługą w rozumieniu ustawy o VAT i podatku akcyzowym co oznacza, że każda rata leasingu obciążona jest stawką VAT w wysokości 23%. Rozliczenie VAT następuje na zasadach ogólnych z wyłączeniem umów, których przedmiotem są samochody osobowe. 

Po zakończeniu podstawowego okresu leasingu Korzystający ma prawo do zakupu przedmiotu leasingu za ustaloną wcześniej wartość końcową, która jest zazwyczaj niższa od wartości rynkowej środka trwałego. 

Leasing operacyjny, oprócz wielu innych korzyści, przede wszystkim zapewnia tarczę podatkową firmom posiadającym zyski: im niższa stawka amortyzacji środka trwałego będącego przedmiotem leasingu, tym większe korzyści podatkowe.

Leasing operacyjny pozabilansowy

IAS 17 definiuje leasing operacyjny jako leasing nie będący leasingiem finansowym. Jest to umowa, na podstawie której Finansujący ujmuje i amortyzuje przedmiot leasingu w swoim bilansie. Płatności są traktowane jak dochód/ wydatki. Aby odróżnić leasing operacyjny od leasingu finansowego, IAS 17 podaje szereg kryteriów. W zależności od kraju, występuje wiele różnic wynikających z odmienności obowiązujących w nim przepisów. W Polsce decydujące znaczenie o tym, czy leasing jest finansowy, czy operacyjny (pod względem bilansowym) mają zapisy w Ustawie o Rachunkowości. Leasing operacyjny jest zwykle stosowany w przypadku krótkoterminowego leasingu urządzeń. Klient może korzystać z urządzenia tylko przez część okresu użytkowego danego aktywa. 

Leasing operacyjny pozabilansowy nie jest uwzględniany w bilansie Klienta, co poprawia wskaźnik ROE (zwrot na kapitale) oraz wskaźniki rentowności. Leasing pozabilansowy nie pogarsza wskaźników zadłużenia, co poprawia wizerunek przedsiębiorstwa. 

W leasingu operacyjnym pozabilansowym zarówno dla celów podatkowych, jak też księgowych kosztem uzyskania przychodu dla korzystającego jest cała rata leasingu. Leasing operacyjny pozabilansowy jest usługą w rozumieniu ustawy o VAT i podatku akcyzowym, co oznacza, że każda rata leasingu obciążona jest stawką VAT w wysokości 23%. Rozliczenie VAT następuje na zasadach ogólnych z wyłączeniem umów, których przedmiotem są samochody osobowe. Klasyfikacja leasingu jako pozabilansowego zawsze leży po stronie Państwa audytora.

 


Kontakt ze sklepem

Kontakt